INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowch

Klauzula Informacyjna dla rozmówców, osób zainteresowanych ofertą Sales Masters Sp. z o.o., osób kontaktujących się ze Spółką

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji

Klauzula Informacyjna dla rozmówców, osób zainteresowanych ofertą Sales Masters Sp. z o.o., osób kontaktujących się ze Spółką

Mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Sales Masters Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa (dalej: Administrator), NIP: 7011145556, REGON: 525338764, KRS: 0001036261. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kontakt@sales-masters.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@sales-masters.pl.

Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jeden lub więcej z poniższych przepisów obowiązującego prawa:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu skontaktowania się z Państwem, zamiarem umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi oferty Spółki oraz jej partnerów handlowych od których Administrator otrzymał Państwa dane osobowe, a także w celu wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę oraz jej partnerów handlowych inicjatywach, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny lub SMS, celem przypomnienia oraz potwierdzenia ustaleń i warunków skorzystania z oferty Spółki oraz jej partnerów handlowych, a także ewentualny ponowny kontakt telefoniczny, celem pozyskania informacji o powodach Państwa rezygnacji z oferty oraz ponowienie oferty, na co wyrazili Państwo zgodę,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, m.in. w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania względem zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Administratora, realizacji zawartych umów, w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

  Administrator nie planuje przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości. W zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli taka zgoda będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celu określonego w punkcie II powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających.

  III. Informacja o odbiorcach danych 

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być: 

   • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy i współpracownicy Administratora,
   • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Sales Masters Sp. z o.o., ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa.

   Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

   IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

   W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

    • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
    • prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne;
    • prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@sales-masters.pl; 
    • prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
    • prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi);
    • prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
    • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa. 

    Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

    V. Profilowanie

    Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania. 

    VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

    Administrator gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych. W szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieupoważnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych.

    W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury, uwzględniające stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

    Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

    Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji

    Mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, że:

    I. Administrator danych osobowych

    Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Sales Masters Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa (dalej: Administrator), NIP: 7011145556, REGON: 525338764, KRS: 0001036261. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kontakt@sales-masters.pl.

    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@sales-masters.pl.

    Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

    II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

    Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego.

    Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest kolejno art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w prowadzonym procesie rekrutacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, będą one usuwane po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w ramach której zostały złożone dokumenty aplikacyjne.

    III. Informacja o odbiorcach danych 

    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być: 

    • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy i współpracownicy Administratora,
    • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    • inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Sales Masters Sp. z o.o., ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa.
    • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

    IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

    W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

    • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
    • prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne;
    • prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@sales-masters.pl;    
    • prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
    • prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi);
    • prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
    • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa. 

    Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

    V. Profilowanie

    Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.